اخبار پژوهشی

به اطلاع دانشجویان دکتری حرفه ای دامپزشکی و کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی می رساند 

 دانشگاه در  صورت انجام کار پایان نامه دانشجو در آزمایشگاه های دانشکده و یا بیمارستان های شماره یک و دو  تا مبلغ 30.000.000  ریال بابت انجام ازمایشات شامل ( خرید مواد مصرفی ، تجهیزات ازمایشگاهی و هزینه انالیز آماری)  به دانشجویان  می پردازد  که به شرح ذیل  قابل پرداخت است :

-مبلغ 7.500.000 ریال بابت خرید مواد مصرفی آزمایش ها  

-  و مابقی  جهت استفاده از وسایل و تجهیزات ازمایشگاهی که به محض دفاع   مبالغ دریافتی به دانشجو عودت داده می شود

لذا دانشجویان عزیز به محض شروع کار پایان نامه خود به اداره پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند و یا   نحوه گردش کار  را که در توضیحات پایین امده است به دقت مطالعه نمایند .