فرم های پژوهشی

فرمهای ویژه اساتید

 

فرم شرکت در کنگره های خارجی

 

فرمهای حراست ویزه شرکت در کنگره های خارجی

فرمهای ویژه دانشجویان

راهنمای عملی نگارش پایان نامه های دوره دکتری  عمومی  دامپزشکی

راهنمای عملی نگارش و تدوین پروژه کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

پروژه ویژه دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

فرم پروپوزال دکتری عمومی  و کارشناسی ارشد به انضمام فرم الف

فرم آمادگی دفاع دانشجویان دوره دکتری

دانلود فرم

فرم آمادگی دفاع دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

دانلود فرم

فرم های روز دفاع دانشجویان دوره دکتری

فرم های روز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم پایان دوره کاراموزی

مدارک مورد نیاز اخذ کارت عضویت نظام دامپزشکی

دانلود فایل