آزمایشگاه ها

آزمایشگاه بافت شناسی وپاتولوژی

کارشناس آزمایشگاه: محمد باقر گلچین فر ‌ ‌

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس بافت شناسی دامپزشکی

تاریخ استخدام: ۷۹/۰۷/۳۰

شرح فعالیت های آزمایشگاهی: برگزاری عملیات دروس بافت شناسی و پاتولوژی رشته های کارشناسی ودکتری دامپزشکی وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

آزمایشگاه فیزیولوژی فارماکو لوژی وجانور شناسی

کارشناس آزمایشگاه: منیژه رضالو

مدرک تحصیلی: لیسانس میکروبیولوژی

تاریخ استخدام: ۷۹/۲/۱۱

شرح فعالیت های آزمایشگاهی: برگزاری عملیات دروس فیزیولوژی، فارماکو لوژی، ماهی شناسی، پرورش ونگهداری حیوانات آزمایشگاهی، بیماری های ماهی، سم شناسی و جانور شناسی رشته های کارشناسی ودکتری دامپزشکی وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

آزمایشگاه باکتری شناسی وتحقیقات بیولوژی

کارشناس مسئول آزمایشگاه: مجید مسگری

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تاریخ استخدام: ۷۲/۳/۱

شرح فعالیت های آزمایشگاهی: برگزاری عملیات دروس باکتری شناسی و ویروس شناسی و ایمنی شناسی رشته های کارشناسی ودکتری دامپزشکی وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

آزمایشگاه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

کارشناس آزمایشگاه: رباب غلامعلی پور ‌

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس گیاهان دارویی

تاریخ استخدام: ۸۳/۰۶/۲۹

شرح فعالیت های آزمایشگاهی: برگزاری عملیات دروس کنترل کیفی مواد غذایی، صنایع شیر، تجزیه خوراک دام وطیور وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

‌‌

آزمایشگاه انگل شناسی

کارشناس آزمایشگاه: بیژن رحمانی زاده

تاریخ استخدام :۷۸/۰۶/۲۰

مدرک: کارشناسی تکنولوژی صنایع شیر

شرح فعالیتهای آزمایشگاه: برگزاری دروس عملی انگل شناسی رشته های دکتری دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و کارشناسی ارشد انگل شناسی

انجام پروژه های تحقیقاتی وپژوهشی انگل شناسی، کشت انگل های تک یاخته ای وعکسبرداری و فیلم برداری از نمونه های اسلایدی وزنده انگل ها ی تک یاخته ای، کرم ها و بند پایان

آزمایشگاه بیوشیمی وکلینیکال پاتولوژی

کارشناس آزمایشگاه: محمد علی کهن روز

تاریخ استخدام: ۷۹/۰۳/۱۰

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

شرح فعالیتهای آزمایشگاهی: برگزاری عملیات های دروس بیوشیمی وکلینیکال پاتولوزی رشته های کارشناسی و دکتری دامپزشکی وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقات سلولی ومولکولی

کارشناس آزمایشگاه: اکبر محمدی

مدرک تحصیلی: لیسانس شیمی کاربردی

تاریخ استخدام: ۸۶/۰۱/۰۱

شرح فعالیت های آزمایشگاهی: برگزاری عملیات دروس بیولوژی سلولی ومولکولی ایمونو پارازیتولوژی وهمکاری در طرح های تحقیقاتی