آزمایشگاه ها

آزمایشگاه بافت شناسی وپاتولوژی

کارشناس آزمایشگاه: محمد باقر گلچین فر ‌ ‌

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

تاریخ استخدام: ۷۹/۰۷/۳۰

شرح فعالیت های آزمایشگاهی: برگزاری عملیات دروس بافت شناسی و پاتولوژی رشته های کارشناسی ودکتری دامپزشکی وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

 

 

 

آزمایشگاه فیزیولوژی فارماکو لوژی وجانور شناسی

کارشناس آزمایشگاه: منیژه رضالو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  بهداشت مواد غذایی

تاریخ استخدام: ۷۹/۲/۱۱

شرح فعالیت های آزمایشگاهی: برگزاری عملیات دروس فیزیولوژی، فارماکو لوژی، ماهی شناسی، پرورش ونگهداری حیوانات آزمایشگاهی، بیماری های ماهی، سم شناسی و جانور شناسی رشته های کارشناسی ودکتری دامپزشکی وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

 

 

آزمایشگاه باکتری شناسی وتحقیقات بیولوژی

کارشناس مسئول آزمایشگاه: مجید مسگری

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تاریخ استخدام: ۷۲/۳/۱

شرح فعالیت های آزمایشگاهی: برگزاری عملیات دروس باکتری شناسی و ویروس شناسی و ایمنی شناسی رشته های کارشناسی ودکتری دامپزشکی وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

 

آزمایشگاه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

کارشناس آزمایشگاه: منیژه رضالو  ‌

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد میکروبیولوژی 

تاریخ استخدام: 79/02/11

شرح فعالیت های آزمایشگاهی: برگزاری عملیات دروس کنترل کیفی مواد غذایی، صنایع شیر، تجزیه خوراک دام وطیور وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

‌‌

 

آزمایشگاه انگل شناسی                                                                              

کارشناس آزمایشگاه :رباب غلامعلی پور                   

تاریخ استخدام : 83/06/29

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد گیاهان دارویی 

شرح فعالیتهای آزمایشگاه: برگزاری دروس عملی انگل شناسی رشته های دکتری دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و کارشناسی ارشد انگل شناسی

انجام پروژه های تحقیقاتی وپژوهشی انگل شناسی، کشت انگل های تک یاخته ای وعکسبرداری و فیلم برداری از نمونه های اسلایدی وزنده انگل ها ی تک یاخته ای، کرم ها و بند پایان

 

 

آزمایشگاه بیوشیمی وکلینیکال پاتولوژی

کارشناس  آزمایشگاه: محمد علی کهن روز

تاریخ استخدام: ۷۹/۰۳/۱۰

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

شرح فعالیتهای آزمایشگاهی: برگزاری عملیات های دروس بیوشیمی وکلینیکال پاتولوزی رشته های کارشناسی و دکتری دامپزشکی وهمکاری در طرح های تحقیقاتی

 

آزمایشگاه تحقیقات سلولی ومولکولی

کارشناس آزمایشگاه: عین اله شفیعی 

مدرک تحصیلی: کارشناس  منابع طبیعی

تاریخ استخدام: 74/7/22

شرح فعالیت های آزمایشگاهی:

برگزاری عملیات دروس بیولوژی سلولی ومولکولی، ایمونو پارازیتولوژی و کنترل شیمیایی ، فارماکولوژی ،بیوشیمی  ، بهداشت صنایع غذایی و  همکاری در طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی