جلسات دفاعیه

 

۱- دفاع آقای کوشک باغی، محمدرضا دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی ورودی سال ۸۸ از پایان نامه خود تحت عنوان" ردیابی مولکولی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئاله (ORT‌) در کمپلکس بیماری های تنفسی در مزارع پرورش جوجه گوشتی استان قزوین " راس ساعت ۸ تاریــخ ۰۵/۰۷/ ۹۴ به راهنمایی خانم دکتر گیتا اکبری آزاد و دکتر پیام حقیقی خوشخو استاد مشاور و دکتر فرهاد موسی خانی استاد داور

۲- دفاع آقای موسوی نسب، سید صدرالدین دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی ورودی سال ۸۸ تحت عنوان" ردیابی مولکولی مایکوپلاسما سنوویه در کمپلکس بیماری های تنفسی در مزارع پرورش جوجه گوشتی استان قزوین " راس ساعت ۹ تاریــخ ۹۴/۰۵/۰۷ به راهنمایی دکتر پیام حقیقی خوشخو و دکتر حسین حسینی استاد مشاور ودکتر گیتا اکبری آزاد استاد داور

۳- دفاع آقای جباری ظهیرآبادی، سامان دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی ورودی سال ۸۷ تحت عنوان" شناسایی مولکولی متاپنوموویروس در کمپلکس بیماری های تنفسی گله گوشتی تجاری استان قزوین" راس ساعت ۱۰ تاریــخ ۹۴/۰۵/۰۷ به راهنمایی دکتر گیتا اکبری ازاد و دکتر حسین حسینی استاد مشاور و دکتر پیام حقیقی خوشخو استاد داور

۴- دفاع آقای بهشتیان، بهشاد دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی ورودی سال ۸۸ تحت عنوان" مطالعه فیلوژنی ویروس نیوکاسل جداشده از کمپلکس بیماری های تنفسی در مزارع پرورش جوجه گوشتی استان قزوین" راس ساعت ۱۱ تاریــخ ۹۴/۰۵/۰۷ به راهنمایی دکتر پیام حقیقی خوشخو و دکتر گیتا اکبری ازاد استاد مشاورو دکترحسین حسینی استاد داور

۵- دفاع آقای علی، لطیفی دانشجوی دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی ورودی سال ۸۸ تحت عنوان" شناسایی ویروس آنفلونزای پرندگان تحت تیپ H9N2‌ از کمپلکس بیماری های تنفسی در مزارع پرورشی جوجه گوشتی استان قزوین به روش RT-PCR‌ " راس ساعت ۱۲ تاریــخ ۹۴/۰۵/۰۷ به راهنمایی دکتر گیتا اکبری آزاد و دکتر پیام حقیقی خوشخو استاد مشاور و دکتر فرهاد موسی خانی استاد داور

۶- دفاع خانم وقت شناس، مریم دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی ورودی سال ۹۱ تحت عنوان" کاربرد روش PCR در تشخیص قطعی آلودگی به سیستی سرکوس اویس در عضلات نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه های استان البرز" راس ساعت ۱۶ تاریــخ ۹۴/۰۵/۱۰ به راهنمایی دکتر سیدرضا حسینی و دکتر سید شاپوررضا شجاعی استاد مشاور و دکترفرهاد موسی خانی استاد داور

۷- دفاع خانم حسن زاده، مونا دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی ورودی سال ۹۱ تحت عنوان" جمع آوری و تشخیص ایزوله های محلی تیلریا آنولاتا از استان قزوین " راس ساعت ۱۶ تاریــخ ۹۴/۰۵/۱۷ به راهنمایی دکتر کسری اسمعیل نیا و دکتر سید شاپوررضا شجاعی و دکتر رضا پیله چیان اساتید مشاور و دکترنادیا طایفی استاد داور

۸- د فاع آقای کربلایی سید جواد، سید مچید دانشجوی دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی ورودی سال ۸۸ تحت عنوان" پایش فرایند پویایی درماتیت انگشتی ( BDD) در گله های اندمیک در اطراف شهر تهران " راس ساعت ۱۰ تاریــخ ۹۴/۰۵/۱۷ به راهنمایی دکتر مصطفی دارستانی و دکترایرج نوروزیان استاد مشاور و دکتر سروش محیط مافی استاد داور