ریاست و معاونین

ریاست دانشکده  

                                                                                          

آقای دکتر سروش محیط مافی دانشیار، دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی و عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1374 با دانشگاه با واحد کرج آغاز نموده اند. 

پست الکترونیک دانشگاهی:  smohitmafi@yahoo.com و  mohitmafi@kiau.ac.ir

خلاصه سوابق  آموزشی و اجرایی :

  1. سردبیر مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی(از سال 1387 – تا  سال  1392)
  2. عضو شورای پژوهشی دانشکده دامپزشکی ( از سال 1383- تا بحال)
  3. رئیس بیمارستان شماره 2 (عظیمیه )دانشکده دامپزشکی واحد کرج از سال  1376 تا سال 1392
  4. مدیر دفتر ارتباط با صنعت  و جامعه و مدیر مرکز رشد واحد کرج  از سال 1392 تا سال 1393

 شروع فعالیت ایشان به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی واحد کرج از شهریور سال 1395 می باشد.

شماره تماس در دانشکده : 34182550- 026

معاونت دانشکده    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر محمدرضا پریانی استادیار، دکترای تخصصی علوم آناتومی دامپزشکی از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1376 بااین واحد دانشگاهی آغاز نموده اند.

پست الکترونیک دانشگاهی:    mrparyani@kiau.ac.ir   

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

  1. سرپرست مجتمع آموزشی باباسلمان دانشکده دامپزشکی ، سال 1378 تا 1380
  2. مدیر گروه کاردانی دامپزشکی ، سال 1385 تا 1387
  3. عضو شورای پژوهشی دانشکده دامپزشکی ، سال 1384 تا 1388
  4. مدیر گروه کاردانی و کارشناسی دامپزشکی ، سال 1387 تا 1390
  5. مدیر داخلی و عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی از سال 1388
  6. عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1393

شروع فعالیت ایشان بعنوان معاون دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1393 می باشد.

شماره تماس در دانشکده: 34182548-026