مدیران گروه

مدیر گروه دامپزشکی و تحصیلات تکمیلی:

دکتر نادیا طایفی نصرآبادی