مدیران گروه

 

مدیر گروه دامپزشکی  و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر بابک شعیبی عمرانی، دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان؛ استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را با این واحد دانشگاهی در سال 1383 آغاز نموده اند.

سوابق تحصیلی:                               

  • دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، سال 1387
  • دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، سال 1377

    آموزشی:

  • تدریس دروس ماهی شناسی، تکثیروپرورش ماهی و بیماری های ماهی به دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی

اجرایی:  مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکده دامپزشکی