رشته های تحصیلی

دکتر ی حرفه ای دامپزشکی

کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کاردانی دامپزشکی(از سال 1390) پذیرش دانشجو ندارد

 

 

 

             

  •