رشته های تحصیلی

 

دکتری عمومی  دامپزشکی( DVM)

مامایی و بیماری های تولید مثل دام    دکتری تخصصی (دستیاری)

بهداشت و بیماری های پرندگان          دکتری تخصصی (دستیاری)

جراحی دامپزشکی                            دکتری تخصصی (دستیاری)

انگل شناسی دامپزشکی                    دکتری تخصصی (PH.D)     

بهداشت مواد غذایی                               کارشناسی پیوسته

   

 

 

 

             

  •