امور آموزشی

مشخصات رئیس اداره امور آموزشی:

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهری زمانی

پست الکترونیک دانشگاهی:

zamanidampezeshki@kiau.ac.ir

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 

سال شروع به همکاری :۱۳۷۴

شماره تماس در دانشکده: ۳۴۱۸۲۵۴۰-۰۲۶

عناوین آخرین فعالیت های آموزشی:

  • ارایه دروس آموزشی
  • برنامه ریزی کلاسهای آموزشی
  • بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان
  • برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
  • بررسی پرونده فارغ التحصیل در هرم ترم و ترم های ماقبل آخر

چارت دروس

آرایش ترمی دروس

فرم ترفیع سالانه

دروس ارائه شده بهمن و مهر 97 و نیمسال دوم 99-98