اداره امور عمومی

 

رئیس اداره امور عمومی

مشخصات رئیس اداره امور عمومی :

نام و نام خانوادگی : داود دیبایی 

پست الکترونیک دانشگاهی : dibaie@kiau.ac.ir

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

سال شروع به همکاری با دانشکاه آزاد اسلامی سال 1369

خلاصه سوابق اجرایی :

-مدیر فنی و شبکه  دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات تا سال 1395

-رئیس اداره عمومی دانشکده فنی مهندسی از سال 1395 تا سال 1397

 -رئیس اداره عمومی دانشکده دامپزشکی از سال 1397 تاکنون