امور فرهنگی

مشخصات رئیس اداره امور فرهنگی :

خانم فاطمه غلامپور  

1 - مدرس آموزش و پرورش - از سال 79 تا 81

2 - مسئول بسیج خواهران دانشگاه آزاد واحد کرج - از سال 73 تا 79

3 - مسئول کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد واحد کرج - از سال 81 تا 86

4 - کارشناس دفتر فرهنگی دانشکده علوم - از سال 86 تا 94

5 - کارشناس مسئول دفتر دانشکده دامپزشکی -  در حال حاضر