امور فرهنگی

ابوالفضل الیاسی

مسئول امور فرهنگی دانشکده دامپزشکی

سوابق تحصیلی:

تحصیلات حوزوی: اتمام سطح 1 و تحصیلات دانشگاهی: دکترای فقه و حقوق اسلامی

سوابق کار در دانشگاه آزاد اسلامی کرج:

1.مسئول امور فرهنگی دانشکده تربیت بدنی.

2. مسئول امور فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.

3. مدیر امور فوق برنامه فرهنگی.

4.مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

5.رئیس مرکز مطالعات فرهنگی.

6. مسئول امور فرهنگی دانشکده های فنی و مکاترونیک.